Các dạng so sánh, cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

28/10/2019

Trong Tiếng Anh, câu so sánh là một phần ngữ pháp vô cùng quan trọng. Câu so sánh được dùng phổ biến trong cả văn viết và văn nói tiếng Anh. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cụ thể về câu so sánh trong tiếng Anh. 

Các dạng so sánh trong tiếng Anh

So sánh ngang bằng

Cấu trúc: as…as

S + V + as + adj/adv + as + noun/pronoun 

VD: My car is as fast as yours. (Xe tôi chạy nhanh bằng xe anh đấy). 

John sings as well as his brother (John hát hay ngang với em trai anh ấy) 

Nếu là câu phủ định, as có thể được thay bằng so.

VD: This book is not as interesting as that book. (Quyển sách này không thú vị như quyển sách kia)

This book is so not interesting as that book. 

Chú ý, sau as phải là một đại từ ở dạng thức chủ ngữ (subject pronoun), không được dưới dạng thức tân ngữ (object pronoun). 

VD: He is as strong as I. (Đúng)

He is as strong as me. (Sai). 

Danh từ cũng có thể được dùng làm so sánh, nhưng phải đảm bảo là đi kèm với danh từ đó có các tính từ tương ứng. 

Adjectives

Nouns

Long, short

Length

Deep, shallow

Depth

Heavy, light

Weight

Wide, narrow

Width

Big, small

Size

Khi so sánh bằng danh từ, ta dùng công thức sau:

S + V + the same + noun + as + noun/pronoun

VD: My car is as big as his. 

My car is the same size as his.

Trái nghĩa với the same…as là different from…. Không được dùng different than. 

VD: Those singers sing the same song as we.

That car is different from mine. 

So sánh hơn kém

Trong cấu trúc so sánh này, ta chia làm hai dạng: tính từ, phó từ ngắn (có một hoặc hai âm tiết khi phát âm) và tính từ, phó từ dài (có từ 3 âm tiết trở lên). Khi so sánh hơn kém:

- Đối với tính từ và phó từ ngắn, ta cộng đuôi “er” 

VD: cold - colder, tall – taller, small – smaller, strong - stronger, narrow – narrower,...

-Ta phải gấp đôi phụ âm cuối nếu đó là tính từ ngắn có một phụ âm ở cuối từ (trừ w, x, z) và trước đó là một nguyên âm

VD: thin – thinner, wet – wetter,…

- Ta thêm more hoặc less trước tính từ, phó từ dài. 

VD: important – more important, boring – more boring, expensive – more expensive,…

- Đối với tính từ tận cùng là phụ âm “y”, ta phải đổi “y” thành “ier” 

VD: pretty – prettier, happy – happier, dry – drier,…

So sánh câu trong tiếng Anh

- Đối với các tính từ có hậu tố ed, ful, ing, ish, ous cũng phải thêm more bất kể đó là tính từ ngắn hay dài. 

VD: interesting – more interesting, amazing – more amazing, wonderful – more wonderful,…

Khi đã dùng more thì không dùng hậu tố er và ngược lại. 

VD: pretty – more prettier. (Sai)

Cold – more colder. (Sai)

S + V +

short adjective + er

short adverb     +er*

more + long adjective/adverb

less + long adjective/adverb

+ than

+ noun/pronoun

*Trường hợp đặc biệt: một số phó từ có đuôi er (faster, quicker, sooner, later).

*Sau than, phải dùng đại từ nhân xưng không được dùng đại từ dạng tân ngữ. 

VD:

He speaks English better than I. (không dùng me)

He runs faster than John. (Anh ấy chạy nhanh hơn John).

So sánh bậc nhất (từ 3 đối tượng trở lên)

Cấu trúc này được sử dụng khi so sánh từ 3 người hoặc vật trở lên, với ý nghĩa chỉ sự ưu việt của đối tượng đang được nhắc đến so với các đối tượng khác về một mặt nào đó. Trong so sánh bậc nhất, phó từ và tính từ được biến đổi như sau:

- Với tính từ, phó từ ngắn: thêm đuôi est.

- Với tính từ, phó từ dài: thêm most, least.

- Thêm the trước tính từ, phó từ so sánh

- Dùng in với danh từ số ít đếm được (singular count noun).

- Dùng of với danh từ số nhiều đếm được (plural count noun). 

S + V + the +

short adjective/adverb + est

most + long adjective/adverb

least + long adjective/adverb

+

in + singular count noun

of + plural count noun

VD: Tom is the tallest boy in class. (Tom là đứa trẻ cao nhất ở trong lớp)

Jenny is the smartest of the three sisters. (Jenny là người thông minh nhất trong ba chị em)

Of the three cars, this one is the most expensive. (Trong ba chiếc xe hơi, cái này là đắt nhất)

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn kiến thức về câu so sánh trong tiếng Anh. Đây là một loại câu phổ biến và hay dùng trong văn nói cũng như văn viết tiếng Anh. Biết cách sử dụng thành thạo câu so sánh sẽ giúp bạn tăng độ hiệu quả và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. 

>> Bài liên quan: