Câu hỏi đuổi (Tag Question) và những ví dụ cụ thể

28/10/2019

Trong những kì thi tiếng anh quan trọng bạn rất hay gặp các câu hỏi đuôi, tuy nhiên nếu không biết về nó bạn có thể sẽ không làm được, để giúp cá bạn có thể làm tốt được bài thi, bài kiểm tra của mình, bài viết này sẽ giúp các bạn biết được cách sử dụng câu hỏi đuôi, nếu hiểu được nó bạn sẽ thấy rất đơn giản.

Câu hỏi đuổi trong tiếng Anh

Khái niệm, đặc điểm của câu hỏi đuôi:

Khái niệm: Câu hỏi đuôi là một loại câu hỏi ngắn gồm 02 từ, nó nằm sau một câu trần thuật.

Ý nghĩa:

            Khi người nói muốn xác minh một thông tin nào đó hoặc muốn nghe hồi đáp về câu trần
            thuật mà họ đã nói thì họ sẽ dung câu hỏi đuôi.

Cấu trúc:

S(subject) + V(verb) + O(object), trợ động từ + đại từ?

Trợ động từ tương ứng với động từ (verb) câu trước

Đại từ chia theo chủ ngữ (subject) câu trước

Nếu verb ở thể khẳng định thì trợ động từ ở thể phủ định và ngược lại.

Ví dụ: you like me, don’t you?

Câu hỏi đuôi ở các dạng thì:

Thì hiện tại đơn

S +V+O, Don’t/Doesn’t +đại từ?

S + V +Not +O, Do/Does +đại từ

 

S +is/am/are +O, isn’t/aren’t +đại từ?

S + is/am/are +not+O, is/are + đại từ?

Thì hiện tại tiếp diễn

S + is/am/are + V-ing + O, isn’t/aren’t + đại từ?

S + is/am/are + not + V-ing + O, is/are + đại từ?

Thì quá khứ đơn

S + V2/ed + O, didn’t + đại từ?

S + didn’t + V + O, did + đại từ?

 

S + was/were + O, wasn’t/weren’t + đại từ?

S + wasn’t/weren’t + O, was/were + đại từ?

Thì hiện tại hoàn thành

S + have/has + V3/ed + O, haven’t/ hasn’t + đại từ?

S + have/has + not + V3/ed +O, have/has + đại từ?

Thì tương lai đơn

S + will + V + O, won’t + đại từ?

S + will + not + V + O, will + đại từ?

Một số trường hợp đặc biệt:

 • Động từ khiếm khuyết:

S + modal verbs + V +(O), modal verbs + not + đại từ?

Hoặc         S + modal verbs + not + V +(O), modal verbs + đại từ?

 • Trường hợp động từ “am”:

I +am + O, aren’t + I?

 • Động từ “have to”

Chúng ta sẽ dùng trợ động từ do/does/did cho câu hỏi đuôi.

 • Đối với động từ “used to”: câu có từ này diễn tả thói quen xảy ra trong quá khứ vì vậy câu hỏi đuôi sẽ dùng trợ động từ “did”

 • Đối với câu trần thuật có từ “let”

Nếu câu mang ý nghĩa là rủ rê, gợi ý thì câu hỏi đuôi dùng”shall we”

Nếu câu mang ý nghĩa là xin phép thì câu hỏi đuôi dùng “will you”

Nếu câu mang ý nghĩa đề nghị giúp ai đó thì câu hỏi đuôi dùng “may I”

 • Đối với câu trần thuật có động từ “must”: 

Nếu từ must dùng với nghĩa chỉ sự cần thiết thì câu hỏi đuôi dùng “needn’t”

Nếu must dùng với nghĩa chỉ sự dự đoán ở hiện tại thì tùy theo ngữ nghĩa mỗi câu mà dùng từ cho phù hợp.

Nếu must dùng với nghĩa chỉ sự dự đoán ở quá khứ thì dùng have/ has hoặc haven’t/hasn’t cho câu hỏi đuôi.

 • Đối với câu cảm thán: câu hỏi đuôi dùng tương tự như động từ to be ở thì hiện tại đơn.

 • Đối với câu trần thuật là câu mệnh lệnh thì;

Tìm hiểu về câu hỏi đuổi trong tiếng Anh

Diễn tả lời mời câu hỏi đuôi dùng “won’t you”

Diễn tả sự nhờ vả câu hỏi đuôi dùng “will you”
diễn tả sự ra lệnh câu hỏi đuôi dùng “can/could/would you”

Đối với câu mệnh lệnh phủ định câu hỏi đuôi chỉ được dùng “will you”

 • Đối với câu trần thuật dùng “had better”: câu hỏi đuôi sẽ dùng “had/hadn’t”

 • Đối với câu trần thuật dùng “would rather”: câu hỏi đuôi ta sẽ dùng “would/wouldn’t”

 • Đối với câu trần thuật có cấu trúc “I think…” thì ta dựa vào động từ của mệnh đề liền sau để xác định dạng của câu hỏi đuôi.

 • Đối với câu trần thuật là câu ước có cấu trúc “I wish…” thì câu hỏi đuôi dùng “may I”

 • Câu trần thuật có chủ ngữ mang tính chất phủ định: (neither, seldom, hardly, rarely, scarcely,nobody, none, nothing…) câu hỏi đuôi ở thể phủ định. 

Một số đại từ đặc biệt:

 • Câu trần thuật có đại từ bất định chỉ người: (no one, nobody, none, somebody, someone, somebody, anybody, everyone, everybody...) thì câu hỏi đuôi dùng “they”

 • Câu trần thuật có chủ ngữ là “one” thì câu hỏi đuôi sử dụng đại từ “one” hoặc “you”.

 • Câu trần thuật có đại từ bất định chỉ vật: (nothing, anything, something, everything…) thì câu hỏi đuôi dùng “it”

 • Câu trần thuật có chủ ngữ là this/that thì câu hỏi đuôi dùng “it”

 • Câu trần thuật có chủ ngữ là một mệnh đề danh từ thì câu hỏi đuôi cũng dùng “it”.

Trên đây là một số kiến thức về câu hỏi đuôi, hi vọng phần kiến thức này sẽ giúp ích được bạn trong những bài kiểm tra, bài thi sắp tới.

>> Bài liên quan: